Quay lại phiên bản cũ

Funding Rate Theo Thời Gian Thực

-

BTC OI-Weighted Funding Rate

-

ETH OI-Weighted Funding Rate

-

BTC Volume-Weighted Funding Rate

-

ETH Volume-Weighted Funding Rate

Cao Nhất Funding Rate

Trợ Thấp Funding Rate

USDT hoặc USD Margin
Token Margined
Ký hiệu

Biểu đồ Lịch sử tỷ lệ funding của BTC

BTC OI-Weighted Funding Rate

Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience