Trang chủTrao đổiJournalHợp đồng mởQuyền chọn
Tỷ lệ funding
Thanh lý
Long/Short
Dữ liệu
Siêu biểu đồ

Giá cả

HOBBYIST
STARTUP
TIÊU CHUẨN
CHUYÊN NGHIỆP
DOANH NGHIỆP
$29/tháng
$79/tháng
$299/tháng
$699/tháng
Yêu cầu báo giá
Giới hạn tốc độ
30yêu cầu/phút
80yêu cầu/phút
300yêu cầu/phút
1200yêu cầu/phút
6000yêu cầu/phút
Liquidation Map
*
Dữ liệu lịch sử chỉ số
1 phút
/
/
6 ngày
12 ngày
*
3 phút
/
/
20 ngày
40 ngày
*
5 phút
/
/
30 ngày
60 ngày
*
15 phút
/
/
90 ngày
180 ngày
*
30 phút
/
90 ngày
180 ngày
360 ngày
*
1 giờ
/
180 ngày
360 ngày
720 ngày
*
2 giờ
/
180 ngày
360 ngày
720 ngày
*
4 giờ
180 ngày
180 ngày
360 ngày
720 ngày
*
6 giờ
360 ngày
360 ngày
360 ngày
720 ngày
*
8 giờ
360 ngày
360 ngày
360 ngày
720 ngày
*
12 giờ
360 ngày
360 ngày
360 ngày
720 ngày
*
(Due to the unique nature of the API, the service does not support refunds. Please consider carefully before making a purchase)
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience