Quay lại phiên bản cũ

Bản đồ thanh lý

1h Rekt
Dài hạn
Ngắn hạn
4h Rekt
Dài hạn
Ngắn hạn
12h Rekt
Dài hạn
Ngắn hạn
24h Rekt
Dài hạn
Ngắn hạn
Trong vòng 24 giờ qua, đã có nhà giao dịch bị thanh lý, tổng giá trị thanh lý là $0.
Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên undefined - undefined giá trị là $0.

Thanh lý Giao Dịch

Trao đổi
Thanh lý
Dài hạn
Ngắn hạn
Tỷ lệ
Tỷ lệ

Thanh Lý theo Thời Gian Thực

Ký hiệu
Giá
Giá trị
Thời gian

Đồ thị Tổng thanh lý

Tổng thanh lý

Ký hiệuGiáGiá(24h%)1h Dài hạn1h Bán Ngắn4h Dài hạn4h Bán Ngắn24h Dài hạn24h Bán Ngắn
Use Coinglass APP
Get a better and more comprehensive user experience